Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de zakelijke of particuliere koper of opdrachtgever van een reclame-uiting of decoratie;
 2. Opdrachtnemer: Naam in Beeld, KvK-nummer 71730745, te Noordwijk;
 3. Reclame-uiting of decoratie: een door opdrachtnemer vervaardigd(e) folder, advertentie, belettering, folie, sticker, foto, vergroting, bewegwijzering, logo of andere vorm van communicatie door opdrachtgever;
 4. Overmacht: een niet aan opdrachtnemer toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, brute force attacks, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme files, extreem weer, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd;
 5. Schriftelijk(e): per brief, e-mail, sms, whatsapp of (andere) digitale en social media.

 

2. Afspraken, inspanningen en verantwoordelijkheden

 1. Opdrachtnemer voert voor opdrachtgever adviserende, coördinerende en uitvoerende taken uit op het gebied van vormgeving, decoratie, reclame en print. Opdrachtnemer voert overeenkomsten zelfstandig uit, naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting, maar binnen de grenzen van de afgesproken opdracht, zo zorgvuldig en deskundig mogelijk en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer offreert opdrachtgever een globale inschatting van de kosten en een (niet-fatale) planning.
 3. Een offerte is drie maanden geldig.
 4. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan verschrijvingen en te laat geaccepteerde offertes.
 5. Een tijdig geaccepteerde offerte, deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatste schriftelijke afspraak.
 6. Meerwerk wordt door opdrachtnemer (naar rato) gefactureerd op basis van wél overeengekomen tarieven.
 7. Bij een opdracht die langer dan een jaar duurt, mag opdrachtnemer de tarieven tussendoor verhogen op grond van het CBS-indexcijfer zakelijke dienstverlening of een schriftelijk aantoonbare kostenstijging.
 8. Opdrachtnemer mag naar eigen inzicht derden voor een dienst inschakelen en de aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden accepteren.
 9. Opdrachtgever verschaft opdrachtnemer tijdig, juiste en voldoende informatie voor de opdracht.
 10. Als opdrachtnemer niet op de eigen locatie werkt en/of levert, zorgt opdrachtgever voor de juiste omstandigheden, inrichting, faciliteiten, vergunningen en/of ontheffingen.
 11. Als opdrachtnemer aan opdrachtgever, voor levering, een finale versie van een dienst of product ter goedkeuring heeft voorgelegd, mogen opdrachtnemer en opdrachtgever elkaar daaraan houden.
 12. Geringe afwijkingen tussen een ontwerp, het geoffreerde en het geleverde, die de gebruikswaarde niet of nauwelijks beïnvloeden (bijvoorbeeld een verschil tussen een 3D-ontwerp op een computer en de uitvoering daarvan), kunnen geen reden zijn voor een beroep op garantie, afkeuring, korting, ontbinding en/of schadevergoeding.

 

3. Intellectuele eigendom, gebruiksrecht

 1. Opdrachtnemer heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van werken die ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht.
 2. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het exclusieve gebruiksrecht van opgeleverde werken, voor zover dit openbaarmaking en verveelvoudiging conform de overeengekomen bestemming betreft.

 

4. Beperking aansprakelijkheid, overmacht, vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade (dus niet voor gevolgschade, gederfde inkomsten en immateriële schade) in geval van opzet, schuld of roekeloosheid van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten die worden geconstateerd ná accordering van een reclame-uiting of decoratie door opdrachtgever.
 4. In geval van tijdelijke overmacht komt opdrachtnemer de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
 5. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen na overmacht de overeenkomst herzien of ontbinden.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van/ verstrekt geen garantie in geval van overmacht.
 7. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer omvat het laagste van deze twee bedragen:
 8. het (jaar)bedrag dat opdrachtnemer en opdrachtnemer voor de lopende opdracht zijn overeengekomen;
 9. EUR 2.000,00.
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 11. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van en richting derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet van opdrachtnemer.
 12. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan, door of met vervoermiddelen van opdrachtgever, als opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever daarin rijdt. Opdrachtgever zorgt voor een passende verzekering voor schade door dit soort gebruik.

 

 1. Vertrouwelijkheid
  1. Opdrachtnemer gaat uiterst vertrouwelijk om met informatie van of over opdrachtgever, tenzij

Het informatie betreft die al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt.

 1. Opdrachtnemer gebruikt persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de opdracht en publiceert op de website een aparte privacyverklaring.
 2. Opdrachtnemer mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, onder de voorwaarde dat opdrachtnemer geen vertrouwelijke informatie (waaronder persoonsgegevens) openbaart.

 

6. Webhop en bedenktijd voor particuliere opdrachtgever of kopers

 1. De particuliere opdrachtgever of koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd of waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking staan.
 2. Indien de particuliere opdrachtgever of koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor het risico van de particuliere opdrachtgever of koper. De particuliere opdrachtgever of koper zal in dat geval alle aanvullend kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke bezorgkosten afzonderlijk op te geven.
 4. De door opdrachtnemer opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn nooit fatale termijnen.
 5. Bij niet tijdige levering dient de particuliere opdrachtgever of koper opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en opdrachtnemer een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen, rekening houdend met situaties van overmacht.
 6. Bij de aankoop van producten heeft de particuliere opdrachtgever of koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de particuliere opdrachtgever of koper of een vooraf door de particuliere opdrachtgever of koper aangewezen en aan Opdrachtnemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 7. Tijdens de bedenktijd zal de particuliere opdrachtgever of koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De particuliere opdrachtgever of koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de particuliere opdrachtgever of koper het product wenst te behouden. Indien de particuliere opdrachtgever of koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de particuliere opdrachtgever of koper het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Opdrachtnemer retourneren
 8. Conform de door Opdrachtnemer verstrekte duidelijke instructies en (naar het oordeel van Opdrachtnemer) schoon.
 9. Wanneer de particuliere opdrachtgever of koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Het kenbaar maken dient de particuliere opdrachtgever of koper te doen met e-mail. Nadat de particuliere opdrachtgever of koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De particuliere opdrachtgever of koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Als de klant na afloop van de hier genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 10. Als de particuliere opdrachtgever of koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 11. Als de particuliere opdrachtgever of koper een bedrag betaald heeft, zal opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product al terugontvangen is door opdrachtnemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de particuliere opdrachtgever of koper is gebruikt tenzij de particuliere opdrachtgever of koper nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 12. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de particuliere opdrachtgever of koper zelf is de particuliere opdrachtgever of koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 13. De particuliere opdrachtgever of koper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door opdrachtnemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
 14. Opdrachtnemer sluit het herroepingsrecht uit in geval van producten:
  1. Die door opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de particuliere opdrachtgever of koper (maatwerk);
  2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 1. Die snel kunnen bederven of verouderen;
 2. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop opdrachtnemer geen invloed heeft;
 3. Voor hygiënische producten waarvan de particuliere opdrachtgever of koper de verzegeling heeft verbroken.

 

7. Betaling

 1. Opdrachtnemer mag vooruitbetaling verlangen en afwachten voordat wordt gestart met de opdracht.
 2. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Als een opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, brengt opdrachtnemer 15% buitengerechtelijke incassokosten extra in rekening.
 3. Is dan nog niet tijdig betaald, dan worden opdrachtgever gerechtelijke incassokosten en/of proceskosten extra in rekening gebracht.
 4. Tot aan volledige betaling blijft opdrachtnemer eigenaar van het geleverde.

 

8. Garantie

a.            Als sprake is van fabrieksgarantie, importeursgarantie, groothandelsgarantie of leveranciersgarantie, dan gelden de daaraan verbonden voorwaarden tussen opdrachtgever en de verstrekker van de garantie en dient opdrachtgever zich rechtstreeks tot de garantieverstrekker te wenden in geval van een beroep daarop.

b.            Als geen sprake is van een situatie uit lid a, dan verschaft opdrachtnemer aan opdrachtgever zes maanden garantie op het geleverde, rekening houdend met de lid c. en d. van dit garantieartikel.

 1. Garantie betekent: (naar keuze van opdrachtnemer) vervanging of herstel voor rekening van opdrachtnemer.
 2. De garantie uit lid b. geldt niet/vervalt als sprake is van:
 3. Een opdrachtgever die ondeskundig, onzorgvuldig of niet conform instructies heeft gehandeld of nagelaten;
 4. Gebreken, die het gevolg zijn van gebruik van een hogedrukspuit;
 • Het gebruik van een autowasstraat binnen twee weken na oplevering;
 1. Normale slijtage (zoals geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering)
 2. Een opdrachtgever die zelf (zelfklevende) materialen aanbrengt;
 3. Schade die is ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen of bewerkingen;
 • Krassen, schrammen, weersinvloeden op het materiaal;
 • Een ondergrond die niet droog, niet glad, niet vrij van verf of siliconen is bij zelfklevende producten;
 1. Een door opdrachtgever goedgekeurde proefversie.

 

9. Klachten, toepasselijk recht

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zo snel mogelijke controle of acceptatie van (proefversies van) het geleverde. Gevolgen en risico’s van niet-tijdige controle of acceptatie komen voor rekening van opdrachtgever.
 2. Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld, anders wordt opdrachtgever geacht het geleverde volledig te hebben aanvaard.
 3. Opdrachtgever dient opdrachtnemer een voldoende tijd en toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen.
 4. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 5. Bij een klacht die alleen over “smaak” gaat, zijn artikel 2 lid a en lid k en l van toepassing.
 6. Het geheel van afspraken met opdrachtnemer valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.